top of page

GDPR a COOKIES

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Správce, tedy Alexander Peške, IČO: 04633547, sídlem Hofbauera 880, Unhošť,

27351, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o

ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 Vaše osobní údaje je naše společnost oprávněna zpracovávat bez Vašeho

souhlasu dle čl. 6 Nařízení, neboť je zpracováváme:

1. pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud

nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít

k uzavření příslušné smlouvy, resp. bychom Vám nemohli naše

služby vůbec poskytnout,

2. k plnění našich zákonných povinností (např.: poskytování

povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních

dokladů atd.) a

3. také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv.

konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším

zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení

podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných

služeb,

 

 osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová

adresa, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

 údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly

poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době

budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,

 důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je

o Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména za účelem

plnění našich služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo

možné,

o dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich

marketingových a obchodních sdělení – k zasílání těchto sdělení

dochází pouze formou tzv. přímého marketingu, k němuž

nepotřebujeme Váš souhlas.

 

 při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému

automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému

individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás

jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem

dotýkalo,

 Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery

Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby

 

společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla

uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito

zpracovateli jsou externí poskytovatelé IT služeb a případně účetních

služeb.

 nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní

organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

(pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho

doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt

info@thepadlock.cz,

 příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také

odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením,

 dále máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům,

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a máte právo

na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při

zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

 a konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních

údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý

marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo

ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

 pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění

Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce)

buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email:

info@thepadlock.cz

COOKIES

Zásady používání souboru cookies

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory

cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem

prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele

však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

 ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces

nákupu s co nejmenšími obtížemi;

 při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí

pokaždé zadávat;

 při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na

základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim

požadavkům;

 pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se

jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně

aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

 

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti

rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze

dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč

zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem

zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání

souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a

nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních

kanálů;

 trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají

analyzovat výkon různých prodejních kanálů;

 remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich

správnému zacílení;

 

 analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu

tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;

 esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně

využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv.

„cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných

návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou,

abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na

Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze

identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

 

Vydavatel / Název cookie Typ

 

AdWords Trackingové, Remarketingové

 

Facebook Trackingové, Remarketingové

 

Google Analytics Analytické, Trackingové

 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo

nastavit užívání jen některých souborů cookie.

bottom of page